Kommunikationstjänster för planering, förutseende och efter kriser

Kriskommunikation
& Krishantering byrå

Underline
Kriskommunikation är den process där PR-byråer reagerar på händelser som skadat varumärkets rykte. De förbereder sig för det värsta och gör det möjligt för dem att begränsa det värsta. En byrå för kriskommunikation bör känna till den skada som negativ PR kan orsaka och ha en plan
Vad räknas som en kris

Vad räknas som en kris

En kris kan uppstå i många olika former. Situationen faller under den större kategorin negativ PR. Negativ PR är allt som kan skada ett varumärkes image och påverka dess relation till målgruppen på ett sätt som gör att de tappar intresset eller blir mer distanserade från varumärket och dess produkt eller tjänst.
The nature of a crisis icon

The nature of a crisis

Förlusten av förtroendet för varumärket och minskningen av trovärdighet, legitimitet och offentligt stöd utgör en kris. Naturligtvis är det viktigt i vilken grad dessa centrala egenskaper går förlorade, men på det hela taget är varje skada på trovärdighet och legitimitet tillräcklig för att betrakta det som en kris.

Hur hjälper kriskommunikation

Syftet med kriskommunikation är att lindra skadan på dessa tillgångar eller göra den så liten som möjligt.

Informationshantering

Framgångsrika strategier för kriskommunikation syftar till att hantera alla informationskällor eller nyheter som kan vara skadliga för varumärkets ekonomiska vinster eller dess rykte och image

Kontroll av berättelsen

Med rätt strategi kan ett varumärke eliminera krisens skadliga effekter och presentera en scen där företagets ståndpunkt tydligt uttrycks och offentliggörs

Förebyggande och begränsning av skador

Om en kris hanteras dåligt kan den leda till betydande ekonomiska förluster och anseendeförluster. Denna oönskade händelse kan förhindras med en väl utformad kriskommunikationsplan, som beaktar företagets bästa intressen och intressenterna som påverkas mest av krisen

Krishanteringens faser

Det finns tre viktiga faser i krishanteringen - vi tar en titt på dem nedan
Före krisen
Under krisen
Efter krisen

Före krisen

När man bedömer en potentiell kris är det viktigt att kunna förutse de skador som kan uppstå. Därför fokuserar vi på att skapa en kriskommunikationsplan före själva krisen så att vi kan vara helt förberedda på att reagera.

Syftet med fasen före krisen är att se till att vi vid en kris kan reagera så snart som möjligt med säkerhet och en strikt verksamhetsplan. I detta skede utarbetar vi en kriskommunikationsplan, samlar en krishanteringsgrupp och upprättar tydliga kommunikationskanaler. Ett viktigt inslag i detta är att regelbundet uppdatera planen, hålla regelbundna medieträningssessioner och simulera krissituationer, allt för att kunna reagera på bästa sätt när tiden är inne.

Under krisen

Under krisfasen är det viktigaste att reagera snabbt (vilket är möjligt med rätt förberedelser före krisen) och att mildra de skador på anseendet som uppstår. Vi ser till att vi reagerar omedelbart och kontaktar de relevanta kanalerna, samtidigt som vi följer den fastställda planen för att säkerställa att inga misstag begås i processens flöde.

Vår främsta prioritet i det omedelbara svaret är att ge uttryck för din sida av historien. Genom att presentera ditt perspektiv snabbt och effektivt säkerställer vi att vi inte lämnar någon tid för ryktesspridning, vilket potentiellt kan skada både varumärkets rykte och dess finansiella ställning. Och när vi gör det värdesätter vi noggrannhet och sanningsenlighet i situationens sammanhang, vilket gör att allmänhetens trovärdighet hålls stabil.

Efter krisen

Efter krissituationer är det i allmänhet mer offentligt känt än i de andra skedena. I den här fasen sprider vi historier som informerar allmänheten om situationens problem och om hur de framgångsrikt har lösts. På så sätt vet din målgrupp att du har hanterat situationen på ett bra sätt.

Dessutom är det viktigt att omvärdera din position som varumärke, vilket innebär att andra innehållsdelar kommer att publiceras, som talar om de lärdomar som företaget dragit. Huruvida ett fel har begåtts eller inte och vems ansvar det hade varit spelar ingen roll. Det viktiga är att ditt företag hade en tydlig handlingsplan, med prioriteringar och värderingar som upprätthölls, och förmågan att hålla det viktiga i minnet. Detta ska kommuniceras till allmänheten, liksom till den interna personalen, investerare och andra intressenter.

PR vid krishantering

Riskhantering

Riskhantering

Det första steget i kriskommunikation och PR är att bedöma riskerna för ditt företag. Du måste vara förberedd på att genomföra både en intern och extern riskanalys och identifiera eventuella svagheter i din verksamhet.

+ läs mer

Exempel på svagheter kan återspeglas i affärsmodellen, försäljningskanaler samt ur ett HR perspektiv.

Att identifiera interna svagheter och externa hot är ett nödvändiga steg i PR-krishantering. Externa hot kan vara konkurrenter, eventuella negativa marknadstrender och stigande priser på alla resurser du behöver för att driva ditt företag Ingen PR-krisplan är komplett utan en omfattande förståelse av riskfaktorerna.

Dessa risker kan förstärkas när en situation uppstår. Som tidigare nämnt är en viktig del av PR hantering i kristider att skapa hypotetiska scenarier för alla möjliga riskfaktorer. Fundera på hur de kan komma att påverka ditt företag och vad du kommer att göra utifall dessa scenarier faktiskt inträffar.

Skapa en handlingsplan

Efter att vi bedömt risknivån utifrån ett hypotetiskt scenario för dig eller din organisation, kommer vi att ta fram en handlingsplan för PR-krishantering.

+ läs mer

Detta görs genom att i nära samarbete med dig skapa en strukturerad plan kring kommunikationen mellan dina medarbetare, intressenterna, dina kunder och media.

Ju bättre förståelse vi har för din verksamhet och ditt varumärkes kärnvärden, desto bättre kan vi skapa konsekventa budskap över alla dina kommunikationskanaler, vilket är en viktig aspekt av PR i krishantering.

Det primära målet med effektiv kommunikation är att förbli relevant. Vi hjälper dig att identifiera viktiga områden som ditt företag kan bidra till, som kommer att mildra effekterna av ett problematiskt scenario och positionera ditt företag på ett positivt sätt.

Skapa en handlingsplan
Medieträning

Medieträning

PRLab kan hjälpa dig och ditt team att förbereda en effektiv mediarespons för alla händelser som kräver PR vid krishantering.

+ läs mer

Att ha en talesperson utbildad med rätt kompetens för att hantera media är avgörande för att ditt företag ska klara en svår situation. Medieträning kommer att förbereda dig med effektiva manér, kroppsspråk och andra nyckelfärdigheter som krävs för att effektivt hantera kriskommunikation med media.

PRLabs mediautbildning hjälper dig att hantera rampljuset i både positiva och negativa situationer. Vi hjälper dig utveckla en kortfattad och relevant soundbite som kommer att kommunicera ditt kärnbudskap och samtidigt hjälpa dig undvika svåra frågor. Våra träningsmetoder är effektiva; vi identifierar nyckelbudskap och övar genom rollspel så att du känner dig trygg i att leverera ditt budskap även i svåra situationer såsom en PR-kris.

Problemhantering

Förutom att förbereda dig för uppmärksamhet i media hjälper vi dig att kontakta journalister på egen hand. Du kanske undrar varför du skulle vilja tala med media mitt under en pågående kris?

+ läs mer

Svaret är enkelt. Om du tar initiativ får du möjligheten att ta kontroll, implementera din PR-krisplan och göra din sida av berättelsen blir hörd.

Vi kommer att arbeta tillsammans med ditt team för att identifiera vem vi behöver prata med och vilka kanaler vi kommer att använda för att kommunicera den planerade responsen. Detta kommer delvis vara journalisterna som kommer att publicera ditt svar, samt interna kommunikation inom ditt team samt till övriga intressenter. För att undvika panik och spridning av desinformation under en krissituation är det nödvändigt att hålla samtliga intressenter uppdaterade.

Här är vår integrerade tech PR-metod ovärderlig, eftersom vi är experter på sociala mediekampanjer och att skapa budskap som förmedlar kärnvärdena i ditt företag. I tider av kontroverser är det inte läge att göra en säljpitch. PR i kristider innebär att se till att dina budskap är respektfulla och lämpliga.

Problemhantering
Medieträning

Vi genomför strategin

Utöver att utveckla en kommunikationsstrategi kan vi hjälpa dig att genomföra den om en kris skulle bli verklighet.

+ läs mer

Vi riktar in oss på relevant media som kan dela din sida av berättelsen och kommunicera viktig information för att minska effekterna av en PR-kris.

Som en byrå med stor erfarenhet av kriskommunikation har vi byggt upp ett omfattande nätverk av relationer med journalister för att få våra kunder att synas i media. Vi ser till att din medieträning kommer till nytta och att dina kärnbudskap hamnar på alla rätt ställen. Vi arbetar nära dig när situationen utvecklas för att hjälpa dig att anpassa dig till alla förändringar och hjälpa dig att fortsätta följa vår uppsatta strategi för PR och krishantering.

Analys

Vi gör en grundlig analys, bedömer hur situationen uppstod, vad som gick fel och vad som skulle kunna göras i framtiden för att undvika att en PR-kris inträffar igen.

+ läs mer

Vi analyserar också effektiviteten i den genomförda planen, bedömer vad som fungerade och vad som inte fungerade. Det kanske visar sig att det du planerat inte stämde överens med utvecklingsförloppet i verkligheten och att du därför tvingades improvisera. Baserat på detta utvecklar vi din strategi för framtiden, så att ditt företag kan bli mer motståndskraftigt vid eventuella, framtida PR kriser.

Icon for media management

Varför välja oss

Vi specialiserar oss på kriskommunikation för teknikföretag
Ikon
Vår erfarenhet av ett stort antal kunder inom olika branscher har gjort oss till en byrå som kan bedöma risker med stor noggrannhet.
Ikon
Framför allt kan vi skapa och genomföra en plan som är skräddarsydd för dina specifika behov, med hänsyn till dina prioriteringar, värderingar och preferenser.
Ikon
Med PRLab kommer krishanteringsaspekten av din kommunikationsplan att ha det största värdet, rikta sig till de mest lämpliga delarna av ditt rykte, ta itu med tvister av allvarlig betydelse och mildra skadorna i största möjliga utsträckning.

Vänta inte med PR! Kontakta oss 👋

Berätta om era behov, så tar vi fram en lösning

Relaterade tjänster

Täcker alla områden av PR-resan
Ikon för SEO-tjänster
SEO Byrå
Få fler visningar i sökmotorer och öka trafiken till hemsidan
Teknikens pr-ikon
PR för techbolag
Vi specialiserar oss på PR för techbolag och scaleups
Ikon för meddelanden om PR-finansiering
Investeringar
Stängt en kapitalrunda? Vi hjälper er att dela nyheten i media
Medieutbildning och PR-utbildning ikon
Medieträning
Vi hjälper er att hantera kontakten med media

FAQs

Några svar på de vanligaste frågorna om kriskommunikation

Vad är krishantering inom PR?

PR i krishantering fokuserar på två områden. Det första handlar om att implementera hanteringsstrategier inom ditt företag. Syftet är att förbereda dig för att hantera media när något går fel, till exempel en produktretur eller en skandal inom din organisation.

PR i krishantering fungerar också som en mall som hjälper dig kommunicera med dina konsumenter och kunder när ett oväntat scenario uppstår, såsom situationer i större skala som har en utbredd effekt på din bransch. Även om de kanske inte kräver skydd av ditt individuella rykte i samma utsträckning, kan människor uppleva större osäkerhet och känna mindre förtroende för ditt företag. Då är det viktigt att anpassa din kommunikation för att känna empati med din publik.

Varför är PR viktig under en kris?

PR och krishantering är nära besläktade Det beror på att PR skapar effektiv kommunikation mellan dig och allmänheten. I kristid är kommunikation nyckeln för att minska den osäkerhet som kan finnas kring ditt rykte, som i sin tur påverkar intäkter, kundförvärv och kundlojalitet.

En PR-krishanteringsplan krävs för att effektivt kommunicera och upprätthålla en nivå av förtroende mellan dig och din publik. Som erfaren kriskommunikationsbyrå erbjuder PRLab en rad tjänster som kan användas för att förbereda dig och aktivt hantera alla oväntade situationer. Vi kan hjälpa dig att planera en effektiv marknadsföringsstrategi för sociala medier, genom vilken du kan implementera din förberedda respons.

Vi kan också tillhandahålla den medieutbildning som behövs för att lära ditt team de färdigheter som krävs för att reagera internt, hålla alla lugna och informerade. Externt säkerställer vi att ditt team reagerar på media på ett sätt som minskar effekterna av en PR-kris och kommunicerar ditt varumärkes värde.

Vad ska du göra i en PR-kris?

Det första du bör göra när du upptäcker PR-krisen är att implementera din krishanteringsplan och vända dig till både ditt team och allmänheten. Att vara öppen och ärlig är den bästa policyn, eftersom det visar bra värderingar som kommer att förknippas med ditt varumärke. Misstag händer, och det är bättre att erkänna dem och arbeta på förbättringar än att förneka existensen av en situation. De situationer där du kan förneka en kris är när du är säker på att anklagelserna är falska.

Det finns andra strategier du kan implementera för att hantera en PR-kris, varav en är förminskningsstrategin. I denna strategi kan du istället för att förneka alla fel försöka minimera graden av ansvar på organisationen. Detta fungerar bara när det är rimligt att förneka en del av ansvaret. I situationer där du inte kan förneka eller förminska händelserna i fråga, finns en istället en återuppbyggnadsstrategi som är bra att använda. Med den kan du göra ansträngningar för att reparera organisations rykte, vanligtvis i form av en ursäkt eller kompensation.

Dessa strategier kan kompletteras genom stärkande av din positiva image. Presentera ny positiv information om din organisation till din publik eller påminn dem om dina tidigare prestationer.

Hur undviker man en PR-kris?

Sanningen är att ibland kan problem inte undvikas. Olyckor händer, du gör misstag och händelser inträffar bortom din kontroll. Vad du kan göra är att vara säker på att du har en strategi redo för att hantera en PR-kris* om den skulle uppstå, och se till att du följer flera principer för att undvika en eskalerande situation.

För det första, om en PR-kris inträffar, är det viktigt att kommunicera med ditt team och vara så ärlig och lugn som möjligt för att undvika panik och spridning av desinformation. Att arbeta med ett kriskommunikationsföretag som PRLab kan vara ovärderligt för att lindra skadliga effekter av en PR-kris.

Du kan undvika kontroverser genom att bygga starka rötter. Detta innebär att bygga goda relationer med dina anställda, partners och kunder och förtjäna deras förtroende. Genom att ha ett etablerat positivt rykte kan du minska de negativa effekterna av oväntade situationer när de inträffar. Du kan samarbeta med PRLab för att bygga en effektiv PR- och krishanteringsstrategi som kommer att stärka detta förtroende hos alla ovan nämnda parter. Vi kan också hjälpa dig att utveckla en policy för sociala medier som vägleder hur du beter dig online på ett sätt som skyddar ditt rykte.

Vilken roll har PR i krishantering?

På ett kriskommunikationsföretag har PR-specialister flera ansvarsområden. Det första är att göra en fullständig bedömning av situationen innan vi använder vår expertis för att ge råd och vägledning om din PR-krishanteringsplan. Detta görs bäst genom att följa de steg som krävs för att få en förståelse för företagets bakgrund och situationens sammanhang.

PR i krishantering hjälper också till att hantera press och medias uppmärksamhet. Som en kriskommunikationsbyrå hjälper PRLab dig att skapa uttalanden och utbilda dig och ditt team så att de kan interagera med media och ge bra intervjuer som stärker ditt företags rykte och säkerställer fortsatt lojalitet från dina kunder och investerare.

PR fyller också syftet att ge löpande stöd efter att krisen passerat. En del av detta innebär att analysera effektiviteten av din PR-krisstrategi, titta på vad som fungerade och vad som kan förbättras i framtiden. PR kan också hjälpa till att rikta uppmärksamheten bort från PR-krisen genom att skapa en marknadsföringsstrategi som fokuserar på andra positiva varumärkesprestationer.

Bemästra PR: Insiktsblogg

Frigör din kommunikationsförmåga. Utforska vår blogg för expertinsikter när det kommer till PR, media, intern kommunikation och digital marknadsföring
Läs mer
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Netherlands
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Birger Jarlsgatan 57 C, 113 56 Stockholm, Sweden
+46 768 81 64 37
Munich
Schellingstraße 109a, 80798, Munich, Germany
+49 89 21530184
Logotyp för PRlab, PR-byrå i Stockholm
Mån - fre: 09:00 - 17:00
Kontakta oss
PRLab | PR Agency - PR Firm
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram