Byrå för intern kommunikation som främjar engagemang bland medarbetare

Medarbetarkommunikation är en viktig del av ett företags framgång och kan stimulera anställdas motivation. Som byrå för internkommunikation är vårt mål att leverera smart internkommunikation.
Logotyp för Unifonic, kund till vår interna kommunikationsbyråLogotyp för Wayflyer, kund till vår interna kommunikationsbyråLogotyp för Chargebee, kund till vår kommunikationsbyrå för anställdaLogotyp för LeasePlan, kund till vårt interna kommunikationsföretagLogotyp för meltwater, kund till vår kommunikationsbyrå för anställdaLogotyp för Moss, kund till vår interna kommunikationsbyråLogotyp för Recruitee, kund till våra interna kommunikationstjänster
"Covid-19 förändrade förutsättningarna för kommunikationen med 8 000 anställda på 30 marknader. För att skapa global motivation lanserade vi kampanjen "LeasePlan runs to the Moon". PRLabs avgörande stöd, kreativa idéer och effektiva samarbete resulterade i att vi överträffade målet tidigare än förväntat, vilket visar på framgången med vår kommunikationsstrategi."
Tanya Pakhuta
Chef för global internkommunikation

Intern kommunikation och medarbetar upplevelse

Transparens och öppenhet är värden som medarbetare efterfrågar idag. Läs mer om hur vi gör dem till en del av er kultur.

Transformativ förändring

Herakleitos, den grekiske filosofen, sa att "förändring är livets enda konstant". För att lyckas måste du entusiasmera alla i din organisation, vägleda och utbilda dem så att de förstår förändringens natur, fördelar och roll.
Foto för sektionen Transformational Change, från vår interna kommunikationsbyrå
Foto för sektionen Internkommunikation, från vårt företag för kommunikation med anställda

Internkommunikation

Internkommunikation är avgörande för organisationer och säkerställer att medarbetarna är informerade om företagets mål och planer. Trots sin enkelhet kräver processen noggrant övervägande när det gäller att välja rätt kanaler för att leverera information för att garantera effektiv kommunikation.

Leverera budskap framgångsrikt

För att främja medarbetarnas välbefinnande krävs tydlig kommunikation om hur man söker hjälp, fysisk och psykisk hälsa, känslomässigt välbefinnande, balans mellan arbete och fritid samt syfte. Effektiv kommunikation bidrar till en omtänksam och stödjande arbetsmiljö.
Foto för sektionen Välbefinnande, från vårt interna kommunikationsföretag

Varför lita på vår interna kommunikationsbyrå?

Vi är en grupp skickliga individer som lever upp till våra åtaganden.
Expertis
Vinnande kommunikation
Skräddarsydd kommunikation

Expertis

Du kan lita på att vi fyller kommunikationsgapet så att alla medarbetare känner till och förstår företagets mål. Fördelarna med intern kommunikation är bland annat engagemang, förtroende och produktivitet. Du kan hålla medarbetarna engagerade och informationen flödande genom engagerande innehåll och storytelling.
Foto för anledningen

Vinnande kommunikation

Vi hjälper er att skapa och utforma interna budskap om strategiska eller organisatoriska förändringar, samt reagera på oväntade externa händelser. Vi använder de senaste verktygen för internkommunikation för att mäta effektiviteten, inklusive mätningar av engagemang och respons. Våra erfarna konsulter kan avgöra vilken kommunikationsmix som är bäst, så låt oss hjälpa dig.
Foto för anledningen

Skräddarsydd kommunikation

Oavsett om dina medarbetare föredrar ett nyhetsbrev eller en video kan vi producera övertygande, relevant innehåll för dina online- och sociala kanaler. Du kan välja det medium som passar dina medarbetare bäst. Med vår erfarenhet kan vi utveckla en lösning som uppfyller dina behov, och vi kommer att genomföra den på ett professionellt sätt.
Foto för motivet

Hur fungerar våra interna kommunikations tjänster?

Intern kommunikation bygger på en noggrant genomtänkt kommunikationsplan där ärlighet och öppenhet är centrala begrepp.
Foto för steg 1: Granskning av intern kommunikation

Revision av intern kommunikation

Som en del av vår process genomför vi en granskning av ert företags nuvarande kommunikationsstruktur.

För att få en förståelse för de områden där förbättringar kan göras genomför vi enskilda intervjuer, fokusgrupper och enkäter för att bedöma den aktuella nivån på medarbetarnas och ledningens tillfredsställelse.
Foto för steg 2: Identifiera viktiga mätetal

Identifiera nyckeltal

Därefter tar vi reda på hur vi ska mäta den framtida strategins framgång. Detta inkluderar övervakning av den interna kommunikationsstrategin i din organisation.

Hur engagerade är medarbetarna? Finns det några kvarstående problem inom organisationen som behöver lösas med hjälp av effektivare kommunikation?

Hur kan dessa frågor mätas och förbättras?
Foto för steg 3: Skapa en rapport

Skapa en rapport

Med hjälp av den information som samlats in under den inledande fasen sammanställer vi en rapport som visar nuläget och rekommendationer för nästa steg och prioritering av de viktigaste områdena som behöver förbättras.

Med hjälp av den insamlade informationen skapar vi en skräddarsydd tidslinje för ditt företag, vilket säkerställer maximal effektivitet.
Foto för steg 4: Utveckla en intern kommunikationsstrategi

Utveckla en strategi

När vi sammanställt en riktlinje baserad på våra allmänna rekommendationer möts vi upp för att diskutera den.

I detta skede ser vi till att vi är på väg i rätt riktning innan vi tar konkreta steg, med hänsyn till ert unika perspektiv.

För att kunna göra detta krävs att du som kund bestämmer hur mycket du vill vara involverad i processen.
Foto för steg 5: Skapa innehåll

Skapande av innehåll

Med hjälp av vår research och dina synpunkter skapar vi innehåll för intern företagskommunikation, inklusive manus för möten, talarträning med hjälp av "vad händer om"-scenarier samt motivations- och incitamentsprogram.

Vi avgör också vilka kanaler och format som fungerar bäst för olika målgrupper och budskap.
Foto för steg 6

Analys av prestanda

De viktigaste resultatindikatorerna kommer att mäta vår strategi när handlingsbara steg har slutförts.

Vi utvärderar kontinuerligt er interna kommunikationsstrategi för att avgöra om nödvändiga förändringar behöver göras.

Det är möjligt att få en tydlig bild av vad som fungerar och vad som inte gör det genom att använda mätbar statistik och feedback från medarbetarna.
Revision av intern kommunikation
Identifiera nyckeltal
Skapa en rapport
Utveckla en strategi
Skapande av innehåll
Analys av prestanda
Logotyp för LeasePlan, kund hos vår tjänst för internkommunikation

Se hur Leaseplan förbättrade den interna kommunikationen med våra tjänster och i gengäld ökade medarbetarnas engagemang.

Framgångsstudie

Din unikhet avslöjar slagkraftiga, resonanta budskap

"Ingen organisation är den andre lik. Även om det finns likheter och trender har utmaningarna sina särdrag som definierar varje strategi för intern kommunikation. Den verkliga framgången med intern kommunikation uppstår när vi utforskar och uppskattar ett företags unika och nyanserade karaktär."

Foto av Matias Rodsevich, expert på intern kommunikation
Matias Rodsevich
Grundare och VD för PRLab

Relaterade tjänster

Täcker in alla delar av PR-arbetet

Digital PR

Vi tillämpar grundläggande PR-principer i ett digitalt sammanhang

PR-byrå för Tech

Specialiserade på PR för techbolag och startups

PR för finansiering

Hjälper dig att säkra finansiering från investerare

Medieträning

Vi bygger medierelationer och tränar ditt team

Fler frågor?

Intern kommunikation är kommunikation med anställda om organisationen och all arbetsrelaterad information. Intern kommunikation kan ske genom nyhetsbrev, officiella företagsmeddelanden, utbildningsguider och företagets intranät, för att nämna några kanaler. Syftet är att hålla medarbetarna informerade om organisationen, hålla dem motiverade och dela viktiga nyheter.

Det finns fyra typer av internkommunikation som vi anser att alla organisationer måste tillämpa: ledarskapskommunikation (ledare inom en organisation kommunicerar uppdateringar till organisationen eller ny riktning som organisationen ska ta), kommunikation från managers till medarbetare (information eller instruktioner kommuniceras uppifrån och ner), kommunikation från medarbetare till medarbetare (nedifrån och upp) och kommunikation mellan kollegor (horisontell).

Intern kommunikation bör vara mer än bara ett sätt för ledningen att ge order då och då. Regelbunden och varierad internkommunikation binder samman medarbetare, håller dem informerade och får dem att känna sig delaktiga i samtalet. Dina medarbetare ska inte lämnas i ovisshet när det gäller företagets riktning. Internkommunikation får människor att känna sig uppskattade och motiverar dem att göra sitt bästa. Kommunikation sker inte längre enbart uppifrån och ned, med minimal information till medarbetarna.

Det finns många utmaningar med att säkerställa effektiv intern kommunikation. Medarbetarna är ofta mottagare av en hel del information. Men all information är inte relevant. Det är viktigt att dela information baserat på medarbetarnas roller och ansvarsområden. I takt med att distansarbete blivit allt vanligare har det blivit en utmaning att få med alla. Internkommunikation måste främja sammanhållning, engagemang och en känsla av samarbete. Den måste gå bortom tidszoner och kulturella skillnader. Den måste vara relevant för målgruppen, i linje med innehållets budskap och skriven på ett sätt som engagerar och motiverar. I tider av förändring kan människor dessutom känna sig oroliga. Internkommunikation bör skapa enighet under sådana perioder.

Med PRLab får du en anpassningsbar, personlig strategi för internkommunikation. Alla organisationer är olika, och vi utvecklar en grundlig förståelse för din organisation och dess behov när vi tar fram en skräddarsydd internkommunikationsstrategi. Vi tar oss tid att säkerställa att din interna kommunikationsstrategi är rätt för din organisation och talar till dina anställda på ett sätt som motiverar och informerar dem, samtidigt som du behåller din organisations identitet och syfte.

För alla typer av PR-aktiviteter gäller det att kunna mäta hur effektiva de är. Kvantifierbara värden tillåter oss att se vad som fungerar och inte. Några exempel är medarbetarnas engagemang vad gäller interna kommunikationsinitiativ, eller specifik kunskap om ett nytt initiativ. Lycka och tillfredsställelse på arbetsplatsen är andra viktiga mått att inkludera i din PR-strategi för internkommunikation.

Högre medarbetarengagemang visar att människor är aktivt involverade och intresserade av interna kommunikationsinsatser och att budskapet når fram. Feedback, deltagande och nöjda medarbetare är andra nyckeltal som visar att företaget är på rätt väg för att uppnå sina övergripande mål.

Inte nödvändigtvis. Human Resources omfattar olika funktioner för att hantera och stödja anställda, inklusive rekrytering, utbildning och utveckling. Medan HR ansvarar för personalhantering, delar internkommunikation med sig av organisationens budskap. Även om de två funktionerna överlappar varandra är internkommunikation inte nödvändigtvis en del av HR. HR är inriktat på vad ett företag behöver uppnå och varför en anställd ska motiveras att uppnå det. Belöningsprogram, förmåner, kompensation och så vidare kan användas för att implementera detta. HR-kommunikation fokuserar uteslutande på medarbetarna. Intern kommunikation tar hänsyn till medarbetarnas engagemang och den externa kundnöjdheten som ett resultat av detta engagemang.

Alla organisationer är olika. Det är viktigt att vara medveten om sin målgrupp och anpassa kommunikationen därefter. Fundera på vilka kanaler som är bäst för att nå ut. Använd en blandning av e-post, möten och intranätet för att nå alla med regelbundna uppdateringar och var tydlig och konsekvent i alla kanaler. Du måste vara målinriktad för att få med dig människor. Ta dig tid att planera och utveckla en intern kommunikationskalender som anger viktiga datum. Involvera ledare i detta. Det är viktigt att övervaka er strategi och era valda metoder för att bedöma er påverkan och räckvidd, samt för att överväga vad som kan förbättra den. Feedbackmekanismer kan vara till stor hjälp här.

Logotyp för PRLab, ett internationellt PR-företag för teknik

Vi har hjälpt +100 kunder att uppnå sina affärsmål med hjälp av strategisk PR på viktiga marknader. Alla våra PR-strategier är skräddarsydda för att passa era behov och möta er i det tillväxtskede ni befinner er i. Berätta om er själva och hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederländerna
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Sverige
+46 8 446 830 00
München
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Bayern, Tyskland
+49 800 0001393
Logotyp för PRLab, PR-byrå i Stockholm
Mån - fre: 09:00 - 17:00
Kontakta oss
PRLab | PR Agency - PR Firm
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram